Kontrollansvarig enl PBL

Vi är kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen, PBL, så vi kan vara dig behjälplig i hela hanteringen med bygglov enligt 9 kapitlet och startbeskenligt 10 kapitlet i nuvarande PBL. I PBL sägs att ett startbesked behöver inväntas innan bygget kan påbörjas. Kontrollansvarig ska anmälas redan till bygglovsansökan.

Kontrollplan

För byggnadsåtgärder som kräver bygglov krävs en kontrollplan enligt PBL. En kontrollplan ska alltid vara anpassad för åtgärdernas omfattning mm enligt PBL. En kontrollplan ska alltid ange hur de olika kontrollpunkterna ska utföras. Exempelvis via egenkontroll, via sakkunnig kontroll, via provtryckning, mot vad punkten kontrolleras, helst mot en ritning eller en specifik punkt i BBR etc.

Kontrollansvarig

Enligt PBL 10 kap 9 § behövs en kontrollansvarig för en mängd olika ärendetyper. Eftersom den kontroll som byggnadsprojektet behöver ska kontrolleras och sammanställas av den som har kunskapen enligt samma paragraf (och 10 kap 5 §). Vi hjälper dig med att upprätta en kontrollplan enligt nuvarande PBL 10 kap 6 §. Vi kan hjälpa dig att sammanställa alla handlingar som behövs för att få startbesked.

Observera att ni behöver anlita en kontrollansvarig redan till bygglovsansökan.

Meningen är att vi ska tillse så att de kontroller som bygget behöver verkligen görs, genom stickprovskontroller på bygget. Dels några som finns med i kontrollplanen dels något oanmält besök på bygget. Vi närvarar vid de nedan nämnda företeelserna. Vi sammanställer egenkontroller och intyg mm. Så att du kan visa byggnadsnämnden att ditt bygge har följt de krav som samhället ställt i BBR mm och att du därför kan få slutbesked och får börja använda ditt hus.

Tekniskt samråd

Tillsammans med byggnadsnämndens  går vi igenom byggnadsarbetenas planering, tillsyn och samordning. Kontrollplanen belyses. Minst ett arbetsplatsbesök av byggnadsnämnden ska planeras in tidsmässigt på det tekniska samrådet.

Till det tekniska samrådet behöver den tekniska dokumentation bygget behöver vara klar.

Startbesked

För samtliga byggnadsåtgärder som kräver bygglov behöver du invänta ett startbesked enligt PBL 10 kap 3 §, för att få påbörja byggnadsarbetena (för några enkla åtgärder ges startbeskedet i bygglovet av er byggnadsnämnd).

Startbeskedet ger byggnadsnämnden då all nödvändig tekniska dokumentation är inlämnad och godkänd samt att det tekniska samråd har hållts.

Arbetsplatsbesök

Under byggtiden kommer byggnadsnämnden ut på bygget. Tillsammans går vi igenom hur byggnadsåtgärderna gått och hur kontrollplanen följts. Därför behöver egenkontroller, besiktningar och andra kontroller så långt bygget hunnit finnas oss tillhanda så vi kan föra in det utförda i kontrollplanen.

Mötet protokoll förs av byggnadsnämnden.

Om bygget går fort, exempelvis för vissa modulblockhus, kanske arbetsplatsbesöket också blir slutsamråd.

Slutsamråd

Då bygget är slutfört ska ett slutsamråd hållas enligt PBL. Då har vi som kontrollansvariga skrivit ett utlåtande hur bygget fortlöpt samt om kontrollplanen kunnat följas eller om avvikelser finns mot kontrollplanen. Här ska alla egenkontroller och besiktningar finnas oss tillhanda så vi hunnit slutföra kontrollplanen. Mötet kommer nog oftast hållas på byggplatsen. Byggnadsnämnden protokollför mötet.

Om allt gått som det ska erhåller du som byggherre ett slutbesked.

Slutbesked

Om kontrollplanen är fullföljd, intyg och egenkontroller mm är i ordning då utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked varefter ni får flytta in.

Invänta slutbesked innan inflytt! I PBL finns en samktionsavgift som byggnadsnämnden är skyldig att ta ut, per automatik i princip, om ni flyttar in innan slutbeskedet.